Представницький орган

Представницьким органом студентської ради КНЛУ є студентська рада Університету. Студентська рада КНЛУ представляє інтереси всіх студентів Університету.Студентська рада КНЛУ складається з голови студентської ради Університету, його заступників, секретаря студентської ради, голів студентських рад факультетів та гуртожитків, керівників відділів виконавчого комітету Університету, голів тимчасових комісій (за наявності таких), керівників інших студентських організацій, об’єднань в Університеті, на факультеті, в гуртожитку, що подали протокол виборів голові студентської ради КНЛУ.

 • Студентська рада КНЛУ:
 • ухвалює порядок обрання представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування відповідно до цього Положення;
 • організовує роботу представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування КНЛУ відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування КНЛУ;
 • приймає рішення в межах своїх повноважень;
 • координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчих органів студентського самоврядування КНЛУ;
 • ухвалює структуру відділів   виконавчого комітету студентської ради КНЛУ, план їхньої роботи та посадові інструкції членів студентської ради КНЛУ;
 • погоджує призначення заступників голови, секретаря студентської ради КНЛУ, керівників відділів виконавчого комітету студентської ради Університету та їх членів;
 • надає методичну допомогу студентським радам нижчого рівня з метою забезпечення реалізації цього Положення та інших актів органів студентського самоврядування;
 • скликає конференцію студентів КНЛУ;
 • виносить на розгляд конференції студентів КНЛУ питання, що вимагають її розгляду;
 • здійснює контроль за виконанням рішень конференції студентів КНЛУ; ходом виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування всіх рівнів; діяльністю представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування всіх рівнів; дотриманням студентами КНЛУ його Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету;
 • вносить пропозиції для адміністрації КНЛУ щодо організації освітнього процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів; матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування тощо; про вдосконалення умов навчання та побуту студентів;
 • забезпечує інформування студентів КНЛУ з питань, що стосуються їх інтересів;
 • здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених Законом України «Про вищу освіту», Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Університету, цим Положенням.

Права та обовязки, відповідальність органів студентського самоврядування

 • Органи студентського самоврядування КНЛУ мають право:
 • звертатися до адміністрацій факультетів та Університету з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування;
 • виступати з пропозиціями та брати особисту участь у комісіях, створених адміністраціями факультетів та Університету для контролю за якістю освітнього процесу, а також при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або окремими викладачами;
 • отримувати в структурних підрозділах Університету всіх рівнів об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, а також здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом Університету і цим Положенням;
 • вести конструктивний діалог з адміністрацією Університету та факультетів щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів;
 • делегувати представників для участі в представницьких та виконавчих органах студентського самоврядування на регіональному та всеукраїнському рівнях;
 • оголошувати акції протесту, рішення про які має бути схваленим конференцією студентів відповідного рівня після прийняття такого рішення виконавчими органами студентського самоврядування.
 • Студентська рада гуртожитку має право рекомендувати адміністрації Університету, факультетів не поселяти на наступний навчальний рік або виселяти порушників Правил проживання в гуртожитку.
 • Члени органів студентського самоврядування КНЛУ мають права й обов’язки, якими наділені студенти Університету згідно з чинним законодавством і відповідно до Статуту Університету та цього Положення.

    Додатково члени органів студентського самоврядування КНЛУ мають право:

 • звертатися до органів студентського самоврядування стосовно питань, що належать до їх повноважень та отримувати відповідь по суті;
 • бути поселеними в гуртожиток Університету першочергово за наявності заяви на поселення;
 • бути відсутніми на парах з поважних причин за поданням голови студентської ради Університету / факультету /гуртожитку;
 • проводити рейди в їдальні та буфетах Університету з метою виявлення стану організації харчування студентів та його поліпшення.