Про нас

Органи студентського самоврядування КНЛУ функціонують з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення освітнього процесу, забезпечення якості вищої освіти; формування у студентів високих морально-духовних якостей; формування творчої особистості, свідомого громадянина – патріота Української держави, представника української національної еліти; зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу; набуття соціального досвіду, плекання поваги до своєї Almamater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій Університету.

Органом студентського самоврядування в Університеті є Студентська рада КНЛУ.
Самоврядування має на меті сприяти сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків, захищати їхні законні права та інтереси, а також надавати їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку, умови для самореалізації в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентська Рада КНЛУ діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності і виражає інтереси всіх студентів університету, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У своїй діяльності студентська рада керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом КНЛУ та Положенням про Студентське самоврядування в КНЛУ .

Задля забезпечення умов всебічного і вільного розвитку особистості студента студентська рада спрямовує свою діяльність за різними напрямками: науково-дослідницький, навчально-виховний, культурно-масовий, спортивний, зовнішнє та міжнародне співробітництво, тощо.

Найактуальнішим питанням для кожного студента всіх часів залишається порозуміння з адміністрацією університету та його професорсько-викладацьким складом, і саме зв’язуючою ланкою в цій системі є Студентська Рада, яка сприяє встановленню гармонійних відносин та захищає права і інтереси студентів.

Важливим аспектом в діяльності студради є пропаганда здорового способу життя та активного, цікавого і корисного використання вільного часу.

Студентська Рада КНЛУ плідно співпрацює зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляє університет у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях, що надає можливості встановленню нових контактів, реалізації спільних проектів, обміну досвідом.

 • Основними завданнями органів студентського самоврядування КНЛУ є:
 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • співпраця з первинною профспілковою організацією студентів і аспірантів КНЛУ;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • формування у студентів національної свідомості, гідності та самоповаги, гордості за Українську державу та свій навчальний заклад;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм; розвитку матеріальної бази КНЛУ, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • сприяння навчальній діяльності студентів, залучення їх до науково-дослідної роботи, підвищення якості навчання;
 • участь у реалізації державної молодіжної політики;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, у тому числі зарубіжними і міжнародними;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • координація роботи студентів з викладачами, кураторами студентських академічних груп та кафедрами, деканатами факультетів та адміністрацією КНЛУ;
 • проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
 • співпраця зі студентським та спортивним клубами КНЛУ; сприяння студентському клубу в організації і проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, фестивалів КВК, випускних вечорів, днів факультетів, інших заходів культурно-розважального характеру тощо; сприяння спортивному клубу в організації спортивних заходів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, наукових товариств, творчих об’єднань, центрів, клубів за інтересами;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитках спільно з адміністрацією Університету, факультетів, гуртожитку;
 • організація чергування студентів у гуртожитках Університету, сприяння в налагодженні пропускного режиму в них;
 • допомога керівникам Університету та його підрозділів у дотримуванні належного порядку в навчальних приміщеннях, на території, прилеглій до Університету, у гуртожитках, на інших культурно-побутових об’єктах, які обслуговують студентів; у бережливому ставленні до державного та університетського майна, економії енергоносіїв та води;
 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час, пов’язаної з благоустроєм приміщень Університету, гуртожитків, закріпленої за ними території;
 • пропагування здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, куріння;
 • інформування студентів про важливі рішення адміністрації Університету та факультетів, вченої ради, які стосуються життєдіяльності студентів КНЛУ;
 • співпраця з органами державної влади, громадськими організаціями, об’єднаннями, спілками, фондами в межах своїх повноважень.

  Студентське самоврядування в КНЛУ здійснюється на рівні студентської академічної групи, курсу, факультету, гуртожитку, Університету.
  Вищим органом студентського самоврядування КНЛУ є конференція студентів Університету.
  Вищим органом студентського самоврядування факультету є загальні збори (конференція) студентів факультету.
  Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є загальні збори (конференція) студентів, які в них проживають (далі – мешканці).

 • Представницькими органами студентського самоврядування є:
 • студентська рада Університету;
 • студентська рада факультету;
 • студентська рада гуртожитку (далі – відповідного рівня).
 • Виконавчими органами студентського самоврядування є:
 • виконавчий комітет студентської ради Університету;
 • виконавчий комітет студентської ради факультету;
 • виконавчий комітет студентської ради гуртожитку (далі – виконавчий комітет відповідного рівня).
 • Контрольно-ревізійним органом студентського самоврядування КНЛУ є контрольно-ревізійна комісія.
 • Загальні збори (конференції) студентів, студентські ради Університету, факультетів, гуртожитків є структурними підрозділами студентського самоврядування КНЛУ.

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КНЛУ

Голова Студентської ради –Лисиченко Олександр Богданович, факультет перекладачів;

З питань зустрічі з головою та із запитаннями пишіть:  olexandr.lys14@gmail.com
Перший заступник голови Студентської ради  – Кульчицький Іван Володимирович, факультет перекладачів

СЕКРЕТАРІАТ

Секретар Студентської ради – Сіра Валерія Вікторівна, факультет перекладачів

ПРЕС-СЛУЖБА

Керівник прес-служби – Лалетіна Зоя, факультет романської філології

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Комітет з питань зовнішніх зв’язків:
Керівник комітету – Долінко Олександр, факультет романської філології ;
Відділ культ-масу:
Керівник відділу – Сімонова Аліна, факультет перекладачів;

ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКИХ РАД ФАКУЛЬТЕТІВ

Факультет перекладачів – Ніконова Яся
Факультет германської філології – Віннічук Іванна
Факультет сходознавства – Ісаєнкова Анастасія
Факультет романської філології – Долінко Олександр
Економічний факультет – Лупу Владислава
Юридичний факультет – Даценко Наталя